×

  خدمات مالی حسابداری حسابرسی

 

free space

free space

قوانین صدور صورتحساب الکترونیکی ابطالی و برگشت از فروش

 صورتحساب الکترونیکی ابطالی

نوعی صورتحساب الکترونیکی است، چنانچه پس از صدور صورتحساب (اصلی، اصلاحی، برگشت از فروش) شرط/شروط زیر برقرار باشد، صادرکننده صورتحساب الکترونیکی میبایست صورتحساب ابطالی که از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب مرجع بوده و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع است را صادر و در سامانه مؤدیان ثبت نماید؛

1 - تغییر اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار.
2 - بازگشت تمام اقلام موجود در صورتحساب مرجع:  شماره اقتصادی، شناسه ملی/ شماره ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر اتباع غیر ایرانی خریدار، کد شعبه خریدار و کد پستی خریدار، شماره
اشتراک/شناسه قبض بهره بردار. امکان استفاده از صورتحساب ابطالی به عنوان شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع وجود ندارد
3 - احراز عدم تحقق معامله بر اساس اسناد و مدارک مثبته.
4 - اشتباه در ثبت تاریخ معامله 1 .

لازم به ذکر است، در صورتحساب الکترونیکی ابطالی نوع و الگوی صورتحساب، اقلام اطلاعاتی مربوط بهخریدار و کلیه اقلام اطلاعاتی مربوط به کالا/خدمت موجود در بدنه 2 صورتحساب، از صورتحساب مرجع واکشی
شده و لزومی به درج آنها در فایل جیسون 3 صورتحساب ابطالی نمیباشد.

توجه به نکات زیر در مورد صورتحساب الکترونیکی ابطالی ضروری است:

1 - روی صورتحساب "مرجع با هر وضعیت" و یا "ارجاعی با وضعیت در انتظار واکنش" میتوان صورتحساب ابطالی صادر نمود. لازم به ذکر است:
a . امکان صدور صورتحساب ابطالی روی صورتحساب مرجع در صورتی میسر است که صورتحساب ارجاعی آن در وضعیت در انتظار واکنش/رد شده باشد .
b . چنانچه صورتحساب ارجاعی در وضعیت تایید شده باشد، صورتحساب مرجع آن ابطالی محسوب شده و از آن نمیتوان مجددا به عنوان صورتحساب مرجع استفاده نمود.

2 - امکان استفاده از صورتحساب الکترونیکی ابطالی به عنوان صورتحساب مرجع وجود ندارد.

3 - در صورتیکه صورتحساب مرجع از طریق صورتحساب ابطالی باطل شود، صورتحسابهایاصلاحی/برگشت از فروش تایید نشده آن (در صورت وجود) باطل میشوند.

 صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش

چنانچه پس از صدور صورتحساب الکترونیکی (اصلی/اصلاحی) بخشی از کالا/خدمت کاهش یافته باشد، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش اقدام مینماید. صادرکننده صورتحساب
الکترونیکی میبایست صورتحساب برگشت از فروش که از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب اصلی مرجع و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع بوده و شامل اقلام کالا/خدمت فروخته
شده منهای اقلام برگشتی است را در صورتحساب درج و در سامانه مؤدیان ثبت نماید؛

1 - اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار 1 غیر قابل اصلاح می باشد.
2 - تعداد/ مقدار یا ردیف کالا/خدمت میبایست نسبت به صورتحساب مرجع کاهش یافته باشد.
3 - در صورتی که تمام اقلام کالا/خدمت برگشت داده شده باشد میبایست صورتحساب ابطالی صادر شود.
4 - مبالغ مربوط به کالا/خدمت در صورتحساب برگشت از فروش نسبت به صورتحساب اصلی نمیتواند تغییر یابد.

 

شرکت حسابداری کاوش گویا ارقام

آدرس ........................

 

 

 


آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از بهشتی - بالاتر از رستوران نایب - پلاک 2224 - برج سرو ساعی - طبقه یازدهم - واحد 1106

تلفن همراه:
برای تماس روی شماره های زیر
کلیک کنید

09127362770

09386209696

09033683444


تلفن ثابت:

برای تماس روی شماره های زیر کلیک کنید

021-88552948

021-88729845


 

 

تلگرام

 

 

فیسبوک

 

 

آپارات

 

 

یوتیوب

   

© 2024 Kavosh Gooya Argham .  All rights reserved.